Schoulkommissioun

D’Schoulkommissioun huet folgend Missiounen :

  1. d’Propositioune betreffend d’Organisatioun vun der Schoul an de Schoulentwécklungsplang ze koordinéieren an en Avis fir de Gemengerot auszeschaffen
  2. d’Ëmsetzung vun der Schoulorganisatioun an dem Schoulentwécklungsplang ze suivéieren
  3. de périschouleschen Encadrement ze promouvéieren andeems se d’Informatioun, den Austausch an d’Concertatioun tëschent den Elteren, dem Personal aus de Schoulen an de Servicer, déi d’Kanner ausserhalb vun der normaler Schoulzäit en Charge huelen, ënnerstëtzt
  4. en Avis zu de Rapporte vun der Agence fir d’Entwécklung vun der Unterrechtsqualitéit an de Schoulen auszeschaffen an dem Schäfferot alles matzedeelen, wat am Interessi vum Enseignement fondamental si kéint
  5. en Avis zum Budget vun de Schoulen auszeschaffen
  6. sech un der Ausaarbechtung vun der Konzeptioun, der Konstruktioun oder der Transformatioun vu Schoulgebaier ze bedeelegen.

Artikel 50 vum Gesetz vum 6. Februar 2009 betreffend d’Organisatioun vum Enseignement fondamental

D’Schoulkommissioun aus der Gemeng Helperknapp setzt sech aktuell aus folgende Memberen zesummen :

NummFunktioun
MANGEN PaulPresident, Buergermeeschter
BAUS BenMember, Schäffen
GEORGES LaraMember
MAJERUS YaraMember
BISENIUS Jean-ClaudeMember
ZENS MarcMembre
HOFFMANN MarieMembre
CHAVES LudovicMember, Chargé de direction aus der Maison relais
VASSALO NathalieMember, Chargée de direction aus der Maison relais
MOREIRA KellyMember, Chargée de direction aus der Maison relais
CASPAR CorinneMember, Représentante vum Léierpersonal
BOUS MichelleMember, Représentante vum Léierpersonal
KOHL LaurentMember, Représentant vum Léierpersonal
CZERWINSKI MichelMember, Représentant vum Léierpersonal
MOUSEL-ELSEN ClaudeMember, Représentante vun den Elterevertrieder
FRISING NadineMember, Représentante vun den Elterevertrieder
GÖHLHAUSEN-WAMPACH SandraMember, Représentante vun den Elterevertrieder
DE ROCCO ManuelaMember, Représentante vun den Elterevertrieder
MERGEN PatrickMember, Regionaldirekter