Gemeinsam Projeten

Déi verschidden Acteure vum Campus Helperknapp schaffen zesummen u verschiddene gemeinsame Projeten.