Nachhaltigkeit macht Schule

Fir d’Kanner fir d’Thema Nohaltegkeet ze sensibiliséiere mécht de Cycle 3 aus eiser Schoul reegelméisseg beim Projet „Nachhaltigkeit macht Schule“ vun der Energieagence mat.