Internationalen Dag vum friddlechen Zesummeliewen

Fir den internationalen Dag vum friddlechen Zesummeliewen hu mir um Campus mat enger riseg laanger Mënscheketten aus méi wéi 550 Leit gewisen, dass mir zesummenhalen. Hei gesitt Dir de Video dovunner och op Instagram.